ملی شدن جنگل

رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به ماده یکم قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب ۱۳۴۱ 

رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به ماده یکم قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب ۱۳۴۱ پرونده وحدت رویه ردیف: 13/80 ...

ادامه مطلب