تروریسم پزشکی

نامه سازمان دفاع از قربانیان خشونت به کمیسر عالی حقوق بشر درباره تروریسم پزشکی علیه مردم ایران

تروریسم پزشکی از بدترین نوع تروریسم در جهان است. به دنبال صدور بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص همکاری همه کشورها برا...

ادامه مطلب